Funü zazhi
Issue
No. 001 (31 December, 1917)
Page: 152 (162 total)

Article
家庭新智識, Family new intellectual

鴛湖寄生 Yuan Hu Ji Sheng (Translator),