Funü zazhi
Issue
No. 011 (31 October, 1916)
Page: 025 (174 total)

Article
述曾文正公家訓, Relating to the book "Zeng Wen Zheng Gong Jia Xue"

聶曾紀芬 Nie Zeng Jifen (Author),

Keywords: women's education,